چنانچه عضو سازمان .اداره و یا گروه و مجموعه ای هستید و تعداد ماشین هایی رو که به ما برای تعویض روغن ارجاع میدهید بیش از ۱۰ عددباشد به ازاء هر ۱۰ نفر به یک نفر  به قید قرعه تمامی خدمات از قبیل هزینه روغن بعلاوه دو عدد فیلتر و اجرت تعویض رو از بین افراد همان مجموعه به رایگان هدیه میدهیم.

طراحی سایت